جبار آذین


جبارآذین:

نویسنده،منتقد ومدرس سینما وتلویزیون وتاتر متولد1335 قزوین هستم. سینما خوانده ام و سالها تأترکارکرده و در اوان جوانی چند فیلم کوتاه ساخته ام .در دوران مدرسه و دبیرستان ،گروههای نمایشی داشتم. از زمان مدرسه، قطعه ادبی و داستان مینوشتم وبرای نوشتن انشای همکلاسیها از معلم کتک میخوردم!

اساتید

تأتر را از زنده یاد استاد نعمت الله پروند اسداللهی آموختم.سینما وکارگردانی را ازدریای هنر استاد بهرام بیضایی صید کردم؛ قصه و نمایشنامه نویسی رادرمحضراساتید زنده یاد دکترغلامحسین ساعدی -گوهر مراد-و اکبر رادی فراگرفتم و بازیگری را نزد زنده یاد پرویزفنی زاده واستادعزت الله انتظامی تلمذکردم.

نقدنویسی

همزمان باکارصحنه وتأتر ازسال 50 گاه نقدگونه هنری و سینمایی مینوشتم که در روزنامه اطلاعات و مجله دختران و پسران آن روزگار چاپ میشد. نخستین نقدهایم را که هنوزآماتوری بودند ،درسالهای 52 و 55 درباره فیلمهای حسن کچل و قیصر نوشتم. ازسال 57 جدی و حرفه ای تر به نوشتن پرداختم وبه عنوان روزنامه نگار و منتقدتاتروسینما در مطبوعات به کارپرداختم. این روند ازسال 60 مستمر شد وازآن پس تاسالها به عنوان منتقد،دبیرهنری و سینمایی وسردبیر دردهها مجله وروزنامه وخبرگزاری فعالیت کردم.

همزمان با نگارش نقد،نوشتن داستان وویرایش کتاب،مشاوره درتولیدفیلم وفیلمنامه سینمایی و تلویزیونی،درسازمانها،محافل ومراکز سینمایی،حوزه هنری و دانشگاه به تدریس سینما، نقد وتحلیل ،تاریخ تحلیلی سینمای ایران ،فن بیان و فیلمنامه نویسی پرداخته و همچنان مشغول هستم . ازبانیان انجمن منتقدان سینما و کانون ملی منتقدان تاتر جمهوری اسلامی وعضو انجمنهای جهانی تاتر و فیلم و نقد و سینما هستم.چندین دوره هم عضو شورای مرکزی تشکلهای یادشده وطنی وداورجشنوارههای تاتر،فیلم کوتاه وفیلم فجر بوده ام.طی قریب به چهل سال کاردرسینما ورسانهها ،بیش از سه هزارنقد ومقاله نوشته ام ،دها کتاب هنری وادبی وسینمایی وسیاسی وویرایش نموده و دههانویسنده، منتقد،روزنامه نگار،هنرمند و مدیر سیمایی وسینمایی وارد جامعه هنری کشور کرده ام و به لطف خدا،هنوز وهمچنان به عنوان منتقد و معلمیمستقل،صریح و صادق ودلسوزمیگویم ومینویسم…..