مهران رسام

مهران رسام:

متولد ۱۳۳۹ تهران شروع کار ۱۳۶۰ سریال برده رقصان، محله بهداشت درخانه، این خانه دوراست، همسران خانه سبز _ سیب خنده_ مجید دلبندم_ گمگشته دنیای شیرین _ دنیای شیرین _ دنیای شیرین دریا _سایه افتاب، بخش۴جراحی روز حسرت _اخرین دعوت دریای ها اخرین گناه روزهای اعتراض_ و..........
 تولدی دیگرنوعی دیگر_مروارید سرخ سرزمین سبز _همچون سرو_مرزخوشبختی مجموعه یادگاری موج شبایینهما مردها_فیلم سینمایی پاتال وارزوهای کوچک_ گربه اوازخوان علی وغول جنگل، من زمین را دوست دارم، سیندلا بادکنک سفید