دکتر اکبرنصرالهی

 اکبر نصراللهی کاسمانی، متولد 1346 در شهر بابل دیده به جهان گشود


 لیسانس)61/66/16 )و فوق لیسانس ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی)43/3/6431 ،)تهران- ایران
 دکتری مدیریت رسانه)1/3/6436 ، )تهران –ایران- واحد علوم و تحقیقات
 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای
 رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای
 مدیر برگزاری مصاحبه آزمون های دکتری مدیرییت رسانه و علوم ارتباطات سال 63
 مدیر و موسس نخستین آموزشگاه مدیریت بحران کشور با مجوز سازمان فنی و حرفه ای
 عضو کارگروه رسانه ، گزارش ملی سیل )پیرو حکم رییس جمهور به دکتر نیلی(
ب ( مسئولیت های قبلی درون دانشگاهی
 مدیر گروه ارتباطات مقطع ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 عضو کمیته توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد اسالمی 6463
 نماینده مرکز آزمون در گروه مصاحبه تخصصی دکتری مدیریت رسانه و ارتباطات از سال 6464 تا 6463
 عضو گروه مصاحبه دکترای تخصصی مدیریت رسانه از سال تحصیلی 6463 تاکنون
 عضو گروه مصاحبه پذیرش دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی از سال 6461 تاکنون
 مدرس دوره دکتری مدیریت رسانه دانشگاه بین المللی امام رضا ع،آزاد واحدهای تهران مرکزی و تهران شمال ) از جمله
نظریه های جدید در ارتباطات سیاسی،مدیریت تحول در سازمان های رسانه ای ، ارتباطات و روابط بین المللی بین المللی،
مطالعات فضای مجازی، پوشش خبری ، روزنامه نگاری و... ( -ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
 تدریس دروس خبر و سوژه یابی برای روزنامه نگاران افغان در کابل به دعوت یونسکو
 تدریس دروس خبر و مدیریت بحران در تاجیکستان بهدعوت مرکزتحقیقاتاستراتژیک ریاست جمهوری
 عضو شورای عالی اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی از سال 6931
2 -مسئولیت های قبلی برون دانشگاهی
 مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی)صدا و سیما(
6931/6/6لغایت 6933/63/39 سال از
 مدیرکل اطالعات و اخبار شبکه خبر )صدا و سیما( از 33/3/6939
6934/4/63 لغایت
 مدیرکل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی )صدا و سیما( از63/3/6931
6933/6/6 لغایت
 سردبیر اسبق اخبار شبکه های 4 سیما،شامگاهی و سحرگاهی رادیو
پیام و اخبار و گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از سال 6931
6939/3/33 لغایت
 عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره بورس و رسانه -
6933 و 6931
 عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره های مطبوعات
 عضو کمیته داوری نهایی نخستین جشنواره علم و فنآوری و
رسانه)وزارت علوم(تیر 6934
 عضو کمیته داوری نهایی ترافیک و رسانه)شهرداری( از سال 6933 تا
6931
 عضو کمیته داوری نهایی تامین اجتماعی و رسانه 6931
 داور نهایی بخش رسانه جشنواره زیباسازی شهرداری تهران – 6931
 عضو کمیته داوری نهایی جشنواره استاندارد و رسانه 6933
 عضو کمیته داوری نهایی جشنواره نیرو و رسانه 6933
 عضو کمیته داوری نهایی جشنواره سالمت و رسانه 6933
 عضو کمیته داوری نهایی نقدتخصصی رسانه ای صنعت بانکداری 6934
 عضو کمیته داوران نهایی کمیتههای خبر و گزارش جشنوارهای تولیدات
صدا و سیمای استان های سازمان صداوسیما )دوره های 61 تا 61)
 مدیر کمیته خبر و گزارشهای خبری چهارمین جشنواره خبر و
برنامههای سیاسی صدا و سیما
 عضو کمیته داوران نهایی سومین جشنواره خبر و برنامه های سیاسی
صدا و سیما
 عضو کمیته داوران نهایی کمیسیون خبر و تفسیر معاونت برونمرزی
صدا و سیما
 عضو کارگروه تجربه های مدیریتی صدا وسیما
 عضو شورای آموزش شبکه آموزش از 6934 تا 6931
 مدیر مسئول فصلنامه تخصصی افق از سال 6933 تا 6933
 مدیر مسئول ماهنامه نکته از سال 6933 تا 6933
پ ( کتب
 اصول خبر نویسی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 6434 – چاپ پانزدهم 6461
 چینش اخبار - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 6431
 جنگ روانی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 6433
 مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانههای حرفهای- انتشارات دفتر مطالعات رسانهها 6436
 مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانههای حرفهای- ویرایش دوم انتشارات همشهری 6463
 راهنمایی پوشش خبری در رسانه ها انتشارات خبرگزاری فارس 6464 -ویرایش دوم در اسفند 6461
ت (مقاالت انگلیسی
1- Internet Public Policy Themes: A Literature Review International Journal of
Management, Accounting and Economics - Behzad Hassannezhad Kashani and Akbar
Nasrollahi Kasmani - Vol. 5, No. 6, June, 2018 ISSN 2383-2126 (Online)
2- The Strategy and Orientation of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) towards
Crisis Management European Journal of Social Sciences – Volume 14, Number 1 (2010)
3- Users’ Value Perceptions of New Communication Technologies and Their
Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Bankin Behzad Hassannezhad Kashani and
Akbar Nasrollahi Kasmani/Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(17), 69926, August
2015
4- Media and The Role Developing The Tourism Indian Journal Of Natural Sciences
/Vol.5Issue 29(2015) ABOLFAZL MEHMARNIA -AKBAR NASROLLAHI - ALI
NAHAVANDI
5- CODIFICATION OF THE CONCEPTUAL MODEL FOR TARGETEDDEVELOPMENT
OF PILGRIMAGE TO HOLY PLACES USING THE GROUNDEDTHEOR / Touraj
Mahdizadeh Molabashi, Akbar Nasrollahi, Ebrahim Fayyaz and Naser Poursadegh/
International Journal of CurrentLifeSciences-Vol.4, Issue9, pp.6842-6847,September, 2014
6- The Conceptual Model of Content Marketing in the New Media Technology and Identifying
Effective Factors in Iran /Touraj Mahdizadeh Molabashi1, Akbar Nasrollahi2, Ebrahim
Fayyaz3 , Naser Poursadegh4 1Media Management, International University of Imam Reza
(AS), Mashhad, Iran; 2Assistant professor in Islamic Azad University-south Tehran Branch,
Invited lecturer, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran;3Associate
professor in University of Tehran, Invited lecturer, International University of Imam Reza
(AS), Mashhad, Iran; 4Associate professor in National Defense University of Tehran, Invited
lecturer, International University of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran / European Online
Journal of Natural and Social Sciences 2015; www.european-science.com / Vol.4, No.1 Special
Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management / ISSN 1805-360
7- Analysis of Religious News Coverage in Iran National Media , Journal of
current research in science 588-593 2016 Abolfazl Memarinia , Akbar Nasrollahi / JOURNAL
OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE ISSN 9005-2222 CODEN (USA): JCRSDJ Available at
www.jcrs010.com
ث( مقاالت فارسی
1 -الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر- فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات ،سال چهاردهم، پاییز 79 ، علمی پژوهشی)وزارتین( ، اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی
2 -تحلیل روند ها و پیشران ها ی موثر بر خبر صدا و سیما در 5 سال آینده)صص101 تا 129 - )فصلنامه پژوهش های
ارتباطی ،)ش 4پیاپی 63 )تابستان 63 ،علمی پژوهشی)وزارتین( ، هادی البرزی- اکبرنصراللهی کاسمانی
4 -شناساییوطبقهبندیسیاستگذاری عمومی فضای مجازی)صص14-43 ،)فصلنامه پژوهش های ارتباطی ،)پیاپی 64 )زمستان
61 ،علمی پژوهشی)وزارتین( ، بهزاد حسن نژاد کاشانی- اکبرنصراللهی کاسمانی
3 -ارزیابی میزان و چگونگی آگاهی مدیران رسانهها از زلزله و مدیریت آن- دانش مخاطرات – علمی پژوهشی دانشگاه
تهران)وزارتین( دوره 3 ،شماره 4 ،تابستان 6461 ،صص 631-666 - فرخ پارسیزاده، پروانه پیشنمازی، اکبر نصراللّهی
1 -مدیریت پوشش اخبار مخاطرات هواشناسی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران-دانش مخاطرات – ایران صص 636-636 ،
تابستان 61 ،علمی پژوهشی دانشگاه تهران)وزارتین(اکبرنصراللهی و رضا بیطرفان
1 -الگًوی مدیریت دانش در سازمان َهای رسانه ای دانش راهبردیایران،صص 644-63 ،ش44 بهار 61 علمی
پژوهشی)وزارتین( ،دانشگاه امام حسین ع : تورج مهدیزاده –ناصر پورصادق- اکبر نصراللهی -ابراهییم فیاض
3 -بررسی نقش شبکههای فارسیزبان ماهواره ای بر فرهنگ سیاسی جوانان )46 – 63 سال(- فصلنامه پژوهش های ارتباطی-
علمی پژوهشی)وزارتین( -ش 3 پیاپی33-زمستان 6463
3 -بررسی تطبیقی دیدگاه های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب- فصلنامه پژوهش های ارتباطی- علمی
پژوهشی)وزارتین( شماره 4(پیاپی34-)تابستان 6463
6 -پوشش خبری اقوام در سیمای استان آذربایجانغربی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی-علمی پژوهشی)وزارتین( - شماره46
)پیاپی 33 )بهار 6464
61 -پوشش اخبار »قانون هدفمند کردن یارانهها« در صداوسیما، فصلنامه پژوهش های ارتباطی- علمی پژوهشی)وزارتین( -
شماره 4(پیاپی 31 )تابستان 6466
66 -فراترکیببازیهایدیجیتالسیاسیوجنگی-فصلنامهتحقیقاتفرهنگیایران–علمیو پژوهشی)وزارتین(:اکبر نصراللهی و فرزانه
شریفی ، )اکسپت(
64 -سناریوهای محتمل خبر صدا وسیما در فضای رسانه ای نوین، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، علمی پژوهشی)وزارتین( ،
اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی)اکسپت(
64 -کاربرد اصول بین المللی اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در اخبار صدا و سییما ، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات،، علمی پژوهشی)وزارتین( ، اکبرنصراللهی کاسمانی ، محدثه زین العابدینی)اکسپت(
63 -بازنمایی شرق فرودست و غرب فرادست در بازیهای دیجیتال؛نمونه پژوهی ندای وظیفه - فصلنامه مطالعات رسانه های نوین،
علمی پژوهشی)وزارتین( ، اکبرنصراللهی کاسمانی ، فرزانه شریفی )اکسپت(
61 -ریخت شناسی روندهای موثر بر آینده خبر صدا و سیما – فصلنامه مطالعاات رسانه های نوین - علمی پژوهشی)وزارتین( ،
اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی)اکسپت(
61 -نظرات و ارزیابی مطلوب خبر صدا و سییما از منظر کارشناسان- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی
پژوهشی)وزارتین( ، اکبرنصراللهی کاسمانی ، لطیفه گودرزی )اکسپت(
63 -بررسی میزان و چگونگی پوشش اخبار آموزشی در تلویزیون ایران ،فصلنامه فرهنگ و ارتباطات ایران،صص611تا
644،ش64زمستان 64 ،علمی پژوهشی دانشگاه آزاد- اکبر نصراللهی و مریم عزیزی
63 -تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه ای، علمی پژوهشی دانشگاه
آزاد -سال نهم،شماره پیاپی 41،پاییز 64
66 -نقش رسانههای تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه ای-
علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ، سال نهم،شماره پیاپی 43 ،زمستان 64
41 -طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده فرهنگ ها در شبکه استانی سیمای قزوین- فصلنامه رادیو وتلویزیون-
علمی و ترویجی دانشگاه صدا و سیما -سال نهم ،شماره 46،زمستان 6464
46 -مفهوم سازی بومی کارکردهای رادیو در مرحله پیش از بحران ناشی از سیالب در رادیو ایران ، پژوهش های اجتماعی
فرهنگ و رسانه ،شماره 4، بهار 64
44 -تسهیم شاخصه های کارکردی رسانه در بحران اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مطاله موردی : رسانه ملی - پژوهش های
ارتباطی فرهنگ و رسانه ،سال چهارم ،تابستان 64
44 -مقایسه ایبیطرفیدرانتشاراخبارایراندرشبکه هایبی بی سی فارسی،منوتو،تلویزیونسراسریوشبکهخبر- فصلنامهفرهنگ
ارتباطات-سالدوم،شماره پنجم،بهار 6466
43 -نظارت؛رکنپنجممدیریت - معیارها و مدلانطباقیاانحرافبرنامههایخبریوسیاسی سازمانصدا وسیما - فصلنامهفرهنگ
ارتباطات)سالاول،شمارهچهارم،زمستان6461
41 -نظارت و ارزیابی و شاخصهای آن در اخبار و برنامه های سیاسی –فصلنامه تحلیل پیام،سال اول،شماره اول،زمستان6461
41 -نظارت و ارزیابی و شاخص های آن در مطبوعات،فصلنامه جامعه،فرهنگ و رسانه- سال اول -شماره 4- تابستان 66-
صص34-611 ،اکبر نصراللهی
43 -مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی، فصلنامه تخصصی رسانه، سال هجدهم ، شماره 4،شماره پیاپی 36 ،پائیز 6431
43 -شخصیت فرامدرن در بازیهای دیجیتال با تاکید بر مولفههای هویت و جنسیت – اکبر نصراللهی – مونا اسدیان و فرزانه
شریفی – فصلنامه علمی و تخصصی علوم خبری- دانشگاه عالمه طباطبایی- سال پنجم شماره 41-زمستان 6461
46 -مدیریت تعارض،افق رسانه)علمی و ترویجی(،تیر6431-شماره11
41 -مدیریت تعارض،افق رسانه)علمی و ترویجی(،،مرداد6431-شماره 16
46 -معیارهای انتخاب اخبار، فصلنامه تخصصی رسانه، سال پنجم ، شماره 4-6434
44 -جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی فصلنامه تخصصی رسانه- سال چهارم ، شماره 4،پائیز 6434
99 -تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مشهد-کنگره بین
المللی فرهنگ و اندیشه دینی6939
94 -تجربه مدیریتی، برگزاری نشت های تخصصی خبر با هدف هم
آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار ششمین کنفرانس
بین المللی مدیریت6933
91 -تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارتر اماکن متبرکه با
استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای-کنگره بین المللی فرهنگ
و اندیشه دینی6939
91 -چالش های نشر الکترونیک در حوزه یادگیری اجتماعی در ایران
کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار 6934
93 -سنجش مقایسه ای اوزان کارکردهای تلویزیون ایران در رونق
گردشگری )مطالعه موردی: گردشگری مذهبی(اولین کنفرانس ملی
جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار 6939
93 -شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری
مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی-کنفرانس بین المللی توسعه و
تعالی کسب و کار 6939
93 -طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با
استفاده از گراندد تئوری-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک-
6933
41 -مطالعه مصرف رسانه ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین
مدل برنامه ریزی رسانه ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران-
دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار-6939
ج( همایش ها:
6 -طراحی "طراحی مدل فرایندی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران "-
چهارمین همایش ملی فضای مجازی پاک )اسفند سال 6931 -)دانشگاه
بین المللی امام رضا ع
3 -همایش رسانه ها و فنآوری اطالعاتی درخدمت کاهش خسارات بالیای
طبیعی دانشگاه عالمه طباطبایی- چهاردهم اسفند 6931
9 -نشست درس هایی از زلزله 9.3 ریشتری ازگله و سرپل ذهاب -سه شنبه
61 آذر 31 -دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
1 -آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری حادثه پالسکو- چهارمین
کنفرانس جامع مدیریت بحران – دانشگاه تهران 6931
1 -بررسی نحوه بازنمایی مخاطرات رانندگی )تصادفات ( در روزنامه های
همشهری و ایران- اولین همایش رسانه و مخاطات- دانشکده جغرافیای
دانشگاه تهران . 33 اردیبهشت 31
1 -شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
روزنامه های همشهری و ایران: اکبر نصراللهی و هاجر سلطانیتهران -بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب آموزشی ترافیکی در
پور/63و 63 آبان 39
3 -همایش ملی سواد رسانه ای-ایران؛ تهران-سواد رسانه ای و توانمندی
زنان با نگاهی به پوشش اخبار زنان در سیمای جمهوری اسالمی ایران
: اکبر نصراللهی و فروغ یزدخواستی – 61 و 66 اسفند 31
3 -تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارت اماکن متبرکه با استفاده
از نظریه مفهوم سازی ،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی –
فروردین ISC39-
3 -اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و
کار -ایران -تهران شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر
بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی، 31 آذر
39:اکبر نصراللهی و تورج مهدی زاده
61 -طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئو تکنیک در توسعه پایدار با
استفاده از گراندد تئوری ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
ایران،91مهر و 6 آبان 6933 -دانشگاه محقق اردبیلی
66 -همایش ملی مدیریت کسب و کارایران -تهران مطالعه مصرف رسانه
ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین مدل برنامه ریزی رسانه
ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران تورج مهدی زاده مال باشی-
اکبر نصراللهی-ابراهیم فیاض -ناصر پور صادق
63 -تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مطالعه موردی
مشهد، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی – فروردین ISC33-
69 -نظارت و ارزیابی و شاخصهای آن در مطبوعات- ارائه شده به
جشنواره مطبوعات 6936
64 -مدل موفق تصمیم گیری مشارکتی، کنفرانس بین المللی
مدیریت،91آذر لغایت 3دی 6933 ،مرکز همایش های بین المللی برج
میالد
61 -برگزاری نشست های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در
زمینه تولید و پخش اخبار ، کنفرانس بین المللی مدیریت،91آذر
لغایت 3دی 6933،مرکز همایش های بین المللی برج میالد
61 -تهاجم خبری غرب و صدا و سیما ، سمیناربررسی روش های
اجرایی رهنمودهای مقام معظم رهبری به صدا وسیما-اسفند 693
ح( پروژه ها:
6 -طراحی مدل مدیریت رسانه های بحران در شرکت ملی گاز 6934
3 -بررسی نقش رسانه ملی در پیشگیری از بروز و مقابله با ترویج
شایعه در جامعه / حسین رئیسی وانانی- مشاور: اکبر نصراللهی
9 -بررسی نحوه استفاده از نرم خبر در بخش های خبری صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران، تلویزیون بی بی سی فارسی و یورونیوز فارسی
آوات رضانیا 63/63/36 مشاور: اکبر نصراللهی
خ( سخنرانی ها )درحال تکمیل(
6 -سخنران در "پنجمین همایش جامع مدیریت بحران و HSE - تاالر عالمه
امینی دانشگاه تهران 31 اردیبهشت 33 -عنوان سخنرانی: وظایف
سخنگویان ر بحران
3 -پوشش خبری و پوشش خبری در بحران - چالش های اطالع رسانی مخاطرات
و بحران ها در روابط عمومی ها و راهکارهای کاهش آن 61 شهریور
33 – بنیاد مسکن انقالب اسالمی
9 -چالش های اطالع رسانی مخاطرات و بحران ها در روابط عمومی ها و
راهکارهای کاهش آن 31 اردیبهشت 33- وزارت را ه و ترابری – راه
آهن
4 -سخنران در بخش "سخنرانان راهبردی سومین همایش جامع مدیریت
بحران و HSE - تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران 31 اردیبهشت 31-
عنوان سخنرانی: مدیریت شایعات در مدیریت بحران ها
1 -سخنران اختتامیه اولین همایش رسانه و مخاطرات -دانشکده
جغرافیای دانشگاه تهران - 33اردیبهشت 31 - عنوان سخنرانی: آسیب
شناسی پوشش اخبار مخاطرات و راهکارهای مواجهه
1 -سخنرانی در نمایشگاه بین المللی تبریز-پوشش رسانه ای زلزله
ورزقان- مرداد 6936
3 -سخنرانی درموسسه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان- مدیریت بحران های
طبیعی 6934
3 -سخنرانی در خصوص مدیریت سو ژه یابی و مصاحبه- خبرگزاری فارس-
3 -سخنرانی در مورد پوشش اخبار فاجعه منا در رسانه ها – اصفهان-
فرهنگسرای رسانه-63مهر 6934
61 -سخنرانی در خصوص آسیب شناسی پوشش اخبار بحران- دفتر
مطالعات رسانه ها – تهران آبان 6934
66 -سخنرانی در خصوص رسانه و پیشگیری از جرائم- دفتر مطالعات
رسانه ها – تهران آذر 6934
63 -سخنرانی در خصوص مدیریت پوشش اخبار بحران پتروشیمی – شرکت
پتروشیمی خلیج فارس – تهران – 63مرداد 6931
69 -سخنرانی در خصوص خبرنگاری و گزارشگری بحران -تهران-
صداوسیما- 39 مرداد 6931
64 -سخنرانی در مورد پوشش خبری بحران33 مرداد 6931- مشهد
روزنامه خراسان
61 -سخنرانی در خصوص نقش رسانه در شکل دهی افکار عمومی -تهران
حسینیه ارشاد -33 مرداد 6931